Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.12.2020 r. na zadanie:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią w ulicy Krośniewickiej w Kutnie na terenie działki nr ew. 1054/13 – obręb Raszew Piaski"”.

Informacja z otwarcia  ofert