Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym dot. przetargu nieograniczonego (ulica Porzeczkowa)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Porzeczkowej
(działki o  nr ew. 74/6, 76/22, 76/32, 1220 – obręb Raszew Piaski). 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI/08/2021.

Pobierz informację

 


Drukuj